1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en werkzaamheden.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen in geval ze door G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden gewijzigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. In geval van enige overmacht kan G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging niet aansprakelijk worden gesteld. Ook niet voor eerder gemaakte afspraken. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan wij bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening konden houden en tengevolge daarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd. In gebreke blijven van de toeleveranciers daarbij inbegrepen.

4. Indien G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard. G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

5. Indien de verzekering om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende dienstverlening en/of werkzaamheden.

6. G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging is niet aansprakelijk wegens geen, of niet tijdige dienstverlening. Ook niet voor derving van inkomsten.

BETALING:

7. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. In geval van bestelde diensten kan een vooruitbetaling van 50% gevraagd worden. Indien de klant daarna weigert het resterende bedrag te betalen, na de dagen van verzending van de aanmaning het bedrag niet is voldaan, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 25% per factuur. Tevens is G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging gerechtigd, naast de hoofdsom en 25% percentage, alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

9. Ingeval van niet tijdige betaling binnen 14 dagen, volgt een aanmaning. Wanneer binnen 7 dagen na verzending van de aanmaning het bedrag niet is voldaan, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 25% per factuur. Tevens is G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging gerechtigd, naast de hoofdsom en 25% percentage, alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

10. Het is de klant niet toegestaan verrekening toe te passen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

KLACHTEN:

11. Klachten die ontstaan zijn door ons toedoen, moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 1 werkdag na de dienst worden ingediend. Klachten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik van geleverde producten/diensten worden in rekening gebracht.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN PRIVACY:

12. G.G.D.R. Glas-Gevel & Dakreiniging garandeert dat alle van de klant ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

OFFERTES EN PRIJSOPGAVES:

13. Prijsopgaves en offertes zijn tenzij anders vermeld 1 week geldig.

14. Er wordt verwacht dat bij de opdracht er iemand aanwezig is die het probleem kan uitleggen, eventueel schriftelijk of telefonisch.

*Het minimum tarief is altijd 1 uur. Voor particulieren is dit tarief incl BTW, voor bedrijven excl BTW.